Mono Sponylolisthesis Reduction Screw

Dia Length
4.0mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
4.5mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
5.0mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
5.5mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
6.0mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
6.5mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
7.0mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)
7.5mm 20.0mm to 60.0mm (Diff. 5.0mm)

Quick Inquiry

Quick Inquiry